Granskning

SD vill inför särlagstiftning – att invandrare tycker till om politik är ett problem

Mikael Jansson och David Lång
Written by Henrik Johansson

Att sverigedemokraterna vill införa särlagstiftning är något man länge förnekat trots att försök redan gjordes under förra mandatperioden. Den lögnen kan vi äntligen lägga åt sidan då SD nu fullt ut stödjer en särlagstiftning mot invandrare som tidigare haft annat medborgarskap. Motionen från Mikael Jansson och David Lång, eller bunkergänget som de brukar kallas, går ut på att medborgarskapet för invandrare får andra innebörder än för infödda:

”Betydelsen av att vara svensk medborgare urholkas successivt. För att assimilation ska vara möjlig måste ett svenskt medborgarskap vara något som förtjänas under lång tid och dessutom innebära vissa exklusiva rättigheter. Exempel på sådana rättigheter kan vara den ovillkorliga rätten att vistas och uppehålla sig i Sverige, rätten att rösta i svenska val och rätten att väljas till politiska uppdrag.

Lång och Jansson menar att det efter medborgarskapet ska ta tio år innan en person med invandrarbakgrund ska få ta del av det demokratiska systemet fullt ut, vilket är horribelt ur en demokratisk synvinkel.

Man fortsätter med en argumentation som sätter det demokratiska systemet helt ur spel:

I vissa kommuner finns stadsdelar som antalsmässigt domineras av invandrare. Samtidigt har idag utländska medborgare som bor i Sverige rösträtt i val till kommun- och landstingsfullmäktige. Med en fortsatt massinvandring kommer så småningom hela kommuner få en befolkning som till övervägande del utgörs av invandrare, vilka till stor del kommer vara utländska medborgare. Detta kan i förlängningen leda till att utländska medborgare, utan känsla för svenskt samhällsliv, svensk kultur och svenska traditioner, utövar en betydande politisk makt i Sverige. Detta är inte rimligt och måste därför åtgärdas.

Att invånare och medborgare i ett land inte ska ha rätten att tycka till om landets inriktning i alla led är såklart en diktatorisk tankegång som snart mynnar ut i att tänker du ”fel” så ska du inte få rösta. Eller vänta, det är ju det man säger om människor med invandrarbakgrund. Man förutsätter att de tänker fel och därför bör deras demokratiska rättigheter strypas.

Man fortsätter med att villkora medborgarskapet på obegränsad tid. Alltså, du kan aldrig någonsin bli fullt ut svensk medborgare:

En utländsk medborgare som önskar få ett svenskt medborgarskap bör avkrävas en ed om att han eller hon svär trohet och lojalitet till Sveriges Konung, svenska staten och den svenska nationen. Vidare bör den sökande genomgå en medborgarskapsutbildning och godkännas i språktest, kunskapsprov i det svenska språket, svensk kultur och historia, samt bedömas bli en tillgång för Sverige. Om den nya medborgaren på något sätt bryter denna ed, eller på annat sätt visar sig vara skadlig för Sverige genom terrorbrott, annan grov brottslighet eller bedöms ha starkare lojaliteter till främmande makt än till Sverige, ska medborgarskapet kunna fråntagas denne.

Om personen bryter sin trohetsed mot kungen, ska den då utvisas?!?!?

Vi blir såklart vettskrämda när vi läser sådana här motioner från ett demokratiskt valt parti, men det bevisar tesen om att demokratins största svaghet är att den kan avskaffa sig själv. En sak är dock säker, nästa gång en SD-politiker påstår att deras hållning mot invandrare aldrig kommer att leda till särlagstiftning eller att man inte gör skillnad på folk och folk, kommer vi att kasta denna motion i deras ansikte.

***UPPDATERING***

Den här motionen som helt klart inskränker i den demokratiska principen skall ses i ljuset av att SD vill strypa finansieringen av antidemokratiska organisationer:

” Vi menar att det är uppenbart att såväl regelverket som tillsynen måste skärpas i detta avseende och föreslår därför att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör återkomma med förslag kring hur regelverket och tillsynen skall kunna skärpas så att våldsbejakande och icke-demokratiska organisationer inte längre skall kunna erhålla skattefinansierat stöd.”

Vi kan inte tolka det som annat än att SD vill strypa sin egna finansiering….

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utländska medborgare inte ska ha rösträtt i Sverige.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att endast den som innehaft svenskt medborgarskap i minst tio år ska kunna utses till statsråd.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att endast den som innehaft svenskt medborgarskap i minst tio år ska kunna vara valbar till riksdagen som ledamot eller ersättare till ledamot.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa möjligheten till dubbelt medborgarskap.
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utländsk medborgare som önskar få ett svenskt medborgarskap ska avkrävas en ed om att han eller hon svär trohet och lojalitet mot Sveriges konung, svenska staten och den svenska nationen.
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medborgarskapsutbildning.
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den som vid födseln hade ett annat medborgarskap än svenskt ska kunna bli fråntagen sitt medborgarskap om vederbörande erhållit det svenska medborgarskapet genom hot, muta, utpressning eller på annat ohederligt sätt.
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den som vid födseln hade ett annat medborgarskap än svenskt ska kunna bli fråntagen sitt medborgarskap om vederbörande ägnat sig åt terrorbrott, annan grov brottslighet eller landsförrädisk verksamhet.
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra i regeringsformen att endast svenska medborgare ska kunna utses till överbefälhavare för den svenska försvarsmakten.
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att endast den som fötts till svensk medborgare och innehaft sitt medborgarskap i hela sitt liv ska kunna utses till överbefälhavare för den svenska försvarsmakten.

 


Stötta vår verksamhet
 • 3
  Delningar