Vi på IRM har sedan igår försökt hänga med i alla påståenden SDU har gjort angående varför man har blivit nekad bidrag av Ungdomsstyrelsen. Vi kan nu presentera en mer nyanserad bild av vad som egentligen har hänt. SDU har under ett dygn kommit med beskyllningar om att beslutet att neka bidrag till SDU har varit ”politiskt motiverat”. SDU har försökt lägga fram bevis för detta genom att visa upp mailkonversationer och genom att påvisa att personer på ungdomsstyrelsen har gillat sidan ”Sverigedemokraterna i riksdagen - Nej tack”.

Vi på IRM har haft kontakt med den Lena Hallberg på ungdomsstyrelsen som SDU menar har ”undvikit” att svara på Gustav Kasselstrands mail - vilket sedermera skulle ha lett till att SDU inte fått bidrag. Hallberg menar att det finns goda grunder att SDU inte heller i år fått bidrag. Flera saker har varit oklara:

-Bland annat har SDU:s regel om att en viss del av de lokala pengarna skall avsättas till centralt arbete visat sig vara oförenligt med de krav som vi (Ungdomsstyrelsen) har på självstyre i lokala avdelning, säger Hallberg

Hon fortsätter sedan med att berätta hur man inte har fått in rätt handlingar och att det finns flera oklarheter i SDU:s redovisning/material. Hallberg sammanfattar det hela med att slå ner på hur SDU som organisation fungerar:

-Det finns brister i SDU:s demokratiska struktur och självbestämmande för de lokala avdelningarna.

När vi frågar om Kasselstrands påstående om att man inte har svarat på hans mail i tid, och därmed försvårat för SDU att plocka fram rätta handlingar innan ansökningsperiodens slut, får vi veta att Kasselstrand aldrig varit kontaktperson för detta ärende.

-Kasselstrand är inte personen som SDU skrivit som kontaktperson i ansökan. Det är Joakim Isheden och Charlotte Kvick. Vi har hela tiden haft kontakt med Isheden och han har fått förklarat vad som saknas och behövts kompletteras.

Vidare försöker vi få klarhet i den revisor som SDU anlitat för att se om deras ansökan ”borde” blivit godkänd, men Hallin vet inte riktigt vad den revisorn avser i sin granskning. Hallin betonar igen att det var på goda grunder SDU blivit nekade och att hela händelseförloppet är väldokumenterat av ungdomsstyrelsen. Värt att notera är att revisorn påpekar i slutet på sin redogörelse att rapporten inte är utförd enligt rådande standard och kommentaren att därför ”bestyrker jag inget”.

Man har även från ungdomsstyrelsens håll bjudit in till ett personligt möte med SDU för att reda ut vad de behöver göra för att få bidrag i framtiden. Mot slutet av vårt samtal med Hallin får vi även veta varför SDU blev nekade bidrag redan 2012:

-Förra året blev SDU nekade efter att det visat sig att den då angivna revisorn nekat till att fått uppdraget av SDU. Man hade pratat om det, men inget var bestämt. Revisorns namn fanns även med på en av granskningarna. En granskning som revisorn hävdade att han inte gjort. Dessa papper är offentliga och bara att begära ut av oss, säger Hallberg

En fråga man kan ställa sig efter denna granskning är varför Kasselstrand inte lägger ut mailkonversationen mellan Hallberg (Ungdomsstyrelsen) och den faktiska kontaktpersonen hos SDU, Ishede? Visar den ett annat händelseförlopp än det som SDU nu visar upp?

Än en gång ser man hur en martyrbild målas upp flitigt på SD:s och SDU:s hemsidor och i sociala nätverk istället för att man anstränger sig för att ta reda på vad som egentligen har hänt. Ingen källkritik har uppvisats från SD:s företrädare utan man har utan vidare eftertanke rakt av köpt SDU:s förklaring. Riksdagsledamoten Thoralf Alfsson går så långt att han uppmanar ”fotsoldaterna” att agera mot Ungdomsstyrelsen. Något Hallberg redan märkt av:

-Vi har fått in mängder av mail och en del samtal.

Hade SDU lagt hälften av den energi som man nu lägger på att spela martyr skulle det där bidraget snart ha varit i hamn. Vi på IRM vill avslutningsvis rikta oss mot SD och SDU:s medlemmar med en rak fråga:

Är det inte dags att ni ställer högre krav på era företrädare och, inte minst, slutar köpa deras bortförklaringar varje gång de misskött det arbete som ni har gett dem i uppgift att utföra?

Bonusmaterial:

Se till att läsa Nyheter24 och deras granskning av anklagelserna som SDU riktar mot andra ungdomsförbund